八難

(八難, 八难)
The eight conditions in which it is difficult to see a Buddha or hear his dharma: in the hells: as hungry ghosts; as animals; in Uttarakuru (the northern continent where all is pleasant); in the long-life heavens (where life is long and easy); as deaf, blind, and dumb; as a worldly philosopher; in the intermediate period between a Buddha and his successor. Also [lang id =1028]八無暇.
* * *
﹝出維摩所說經﹞ 八難者, 八處障難也。 此之八處, 雖感報苦樂有異, 而皆不得見佛, 不聞正法, 故總稱為難也。 〔一、 在地獄難〕, 謂南贍部洲之下, 過五百由旬, 有八寒、 八熱等獄, 皆名地獄。 眾生因惡業所感, 墮於彼處, 長夜冥冥, 受苦無間, 障於見佛聞法, 故名地獄難。 (梵語贍部洲, 即閻浮提, 華言勝金洲。 八寒獄者, 頞浮陀獄、 泥賴浮陀獄、 阿吒吒獄、 阿波波獄、 嘔喉獄、 鬱波羅獄、 波頭摩獄、 芬陀利獄也。 八熱獄者, 想獄、 黑繩獄、 堆壓獄、 叫喚獄、 大叫喚獄、 燒炙獄、 大燒炙獄、 無間獄也。 ) 〔二、 在畜生難〕, 謂畜生種類不一, 亦各隨因受報; 或為人畜養, 或居山海等處。 常受鞭打殺害, 又或互相吞噉, 受苦無窮, 障於見佛、 聞法, 故名畜生難。 〔三、 在餓鬼難〕, 謂餓鬼有三種: 一其業最重者, 長劫不聞漿水之名; 二其業次重者, 唯在人間伺求蕩滌膿血糞穢; 三其業輕者, 時或一飽, 加以刀杖驅逼, 填河塞海, 受苦無量, 障於見佛、 聞法, 故名餓鬼難。 (劫, 梵語具云劫波, 華言分別時節。 ) 〔四、 在長壽天難〕, 謂此天以五百劫為壽, 即色界第四禪中無想天也。 言無想者, 以其心想不行, 如冰魚蟄蟲。 外道修行, 多生其處, 障於見佛、 聞法, 故名長壽天難。 〔五、 在北鬱單越難〕, 梵語鬱單越, 華言勝處。 謂此處感報勝東西南三洲也。 其人壽一千歲, 命無中夭。 為著樂故, 不受教化, 是以聖人不出其中, 不得見佛、 聞法, 故名北鬱單越難。 (東西南三洲者, 東弗于逮, 西瞿耶尼, 南閻浮提也。 ) 〔六、 盲聾瘖啞難〕, 謂此等人雖生中國, 而業障深重, 盲聾瘖啞, 諸根不具, 值佛出世而不能見, 佛雖說法亦不能聞, 故名盲聾瘖啞難。 〔七、 世智辯聰難〕, 謂世間之人, 邪智聰利者, 唯務耽習外道經書, 不信出世正法, 故名世智辯聰難。 〔八、 生在佛前佛後難〕, 謂佛出現於世, 為大導師, 令諸眾生, 離生死苦, 得涅槃樂。 人有緣者, 乃得值遇。 其生在佛前、 佛後者, 由業重緣薄, 既不見佛, 亦不聞法, 故名生在佛前佛後難。 (梵語涅槃, 華言滅度。 )
* * *
八個見聞佛法有障礙的地方和情形, 即: 地獄、 餓鬼、 畜生、 北俱盧洲、 無想天、 盲聾瘖啞、 世智辯聰、 佛前佛後。 此中地獄餓鬼畜生屬三惡道, 因業障太重, 很難見聞佛法; 北俱盧洲人, 福分很大, 但不曉得佛法, 故不能了生脫死; 無想天是外道所生的地方, 那裡的人也是不能了生脫死; 患了盲聾瘖啞的人, 自然見聞不到佛法; 世智辯聰是世人仗著小聰明, 不肯虛心修行, 甚至還會毀謗佛法; 生在佛出世前或是佛涅槃後, 都見不到佛和聽不到佛法。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 八難 — (八難, 八难) 道教以生人道難, 得為男子難, 生中國難, 生王侯國師道士儒林家難, 美容明才難, 信道難, 行道難, 得道難為八難。 (見《無上秘要》卷七《修真養生品》)。 指三徒五苦。 《度人經集注》: 齊嚴東: 三徒五苦合為八難。 八難為罪之本, 而不解形於五道之上, 滅跡於五苦之下。 八難者, 八門幽曠之難。 道教教義名詞。 指人學仙修道要經歷的八種難事。 其所指八難各不盡同。 《道典論》卷三引《靈寶真一自然經訣》所述八難為: 王侯道士民人得生為人, 捨女作男,… …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 八難 — (八難, 八难) 1.指 漢 張良 向 劉邦 所陳八件難以做到的事。 楚 漢 戰爭期間, 酈食其 說 劉邦 立六國後以樹黨, 張良 為陳八難, 乃止: 一、難以制 項籍 之死命, 二、難以得 項籍 之頭, 三、難以封聖人之墓、表賢者之閭、式智者之門, 四、難以散府庫以賜貧窮, 五、難以偃武行文不復用兵, 六、難以休馬無所用, 七、難以放牛不復輸積, 八、難以不使天下游士離去。 見《史記‧留侯世家》。 《漢書‧高帝紀》: “﹝ 漢王 ﹞以問 張良 , 良 發八難。” 南朝 梁 蕭統… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 八難 — 拼音:ba nan2 1. 張良向漢高祖陳述的八件難事: 一為制項籍之死命; 二為得項籍之頭; 三為封聖人墓、 表賢者閭、 式智者門; 四為散府庫以賜貧窮; 五為偃武行文, 不復用兵; 六為休馬無所用; 七為放牛不復輸積; 八為復六國之後, 歸天下游士以事。 見史記·卷五十五·留侯世家。 漢書·卷一·高帝紀: “食其欲立六國後以樹黨, 漢王刻印, 將遣食其立之。 以問張良, 良發八難。” 後人引用此語, 多是稱讚張良見事之精闢。 史記·卷五十五·留侯世家·索隱述贊: “人稱三傑,… …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 八难 → 八難 — ﹝出維摩所說經﹞ 八難者, 八處障難也。 此之八處, 雖感報苦樂有異, 而皆不得見佛, 不聞正法, 故總稱為難也。 〔一、 在地獄難〕, 謂南贍部洲之下, 過五百由旬, 有八寒、 八熱等獄, 皆名地獄。 眾生因惡業所感, 墮於彼處, 長夜冥冥, 受苦無間, 障於見佛聞法, 故名地獄難。 (梵語贍部洲, 即閻浮提, 華言勝金洲。 八寒獄者, 頞浮陀獄、 泥賴浮陀獄、 阿吒吒獄、 阿波波獄、 嘔喉獄、 鬱波羅獄、 波頭摩獄、 芬陀利獄也。 八熱獄者, 想獄、 黑繩獄、 堆壓獄、 叫喚獄、… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三災八難 — (三災八難, 三灾八难) 三災者, 指三大天災。 一者風災, 二者火災, 三者水災。 八難者, 謂難於見聞經法之遭: 一者得生人道難, 二者去女為男難, 三者形體完全難, 四者得生中土難, 五者值有道君難, 六者稟性慈仁難, 七者值國太平難, 八者與三寶相遇難, 謂之八難。 又以遭逢八節災殃禍患為八難(按, 八節者係謂冬至、 夏至、 春分、 秋分、 立春、 立夏、 立秋、 立冬等, 八節日)。 …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 三災八難 — (三災八難, 三灾八难) 1.猶言多災多難。 《紅樓夢》第六一回: “況且自己又三災八難的, 好容易懷了一個哥兒, 到了六七個月還掉了。” 2.意外災難。 王願堅 《後代‧媽媽》: “這錢你存着, 孩子要有個三災八難的, 費心你請大夫給治治。”亦作“ ”。 馬烽 西戎 《呂梁英雄傳》第二四回: “誰家也有三災六難哩!互相幫助嘛!” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 三災八難 — 拼音:san zai ba nan4 三災, 原指佛教所說的大小三災。 八難, 原指影響佛求道的八道障礙。 三災八難後用以形容多病痛﹑多災難。 紅樓夢·第四十五回: “從小兒三災八難, 花的銀子照樣打出你這麼個銀人兒來了。” …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 三災八難 — (三灾八难, 三災八難) sān zāi bā nàn 【典故】 比喻小孩生来多病。 也形容经常遭遇不幸。 【出处】 清·曹雪芹《红楼梦》第三十二回: “我想你林妹妹那孩子, 素日是个有心的, 况且他也三灾八难的, 既说了给他作生日, 这会子又给人去装裹, 岂不忌讳。” …   Chinese idioms dictionary

  • 三災八難 — 삼재팔난【三災八難】 《불교》 삼재와 팔난. 곧, 모든 재난 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 八难 — (八難, 八难) 道教以生人道難, 得為男子難, 生中國難, 生王侯國師道士儒林家難, 美容明才難, 信道難, 行道難, 得道難為八難。 (見《無上秘要》卷七《修真養生品》)。 指三徒五苦。 《度人經集注》: 齊嚴東: 三徒五苦合為八難。 八難為罪之本, 而不解形於五道之上, 滅跡於五苦之下。 八難者, 八門幽曠之難。 道教教義名詞。 指人學仙修道要經歷的八種難事。 其所指八難各不盡同。 《道典論》卷三引《靈寶真一自然經訣》所述八難為: 王侯道士民人得生為人, 捨女作男,… …   Explanatory dictionary of Taoism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.